Politické tření


Každý z nás je jiný. A to mimo jiné znamená i skuteÄnost, že se jinak díváme na politiku a jinak také volíme, pokud vůbec volíme. Je sice jisté, že ve volbách mnohdy pÅ™inejmenším pÅ™ihlížíme i k tomu, jakou má který kandidát tvářiÄku, jak se vyjadÅ™uje, co nám slibuje a co o nÄ›m říkají jiní, ale v zásadÄ› se vždycky rozhodujeme hlavnÄ› podle toho, co od své politické reprezentace oÄekáváme a kdo nejlépe vyhovuje naÅ¡im pÅ™edstavám.

symboly levice

Je jasné, že je-li nÄ›kdo chudý a nevidí dobÅ™e ani svoji budoucnost, touží spíše po vládÄ› levicové nebo dokonce ryze populistické a po zmÄ›nÄ›, zatímco ten bohatý s perspektivou upÅ™ednostňuje ty, kdo podporují samostatnost a nezávislost lidí, a ne příliÅ¡ sociálnÄ› orientovaný stát. Je jasné, že kdo je v pokroÄilejším až pokroÄilém vÄ›ku, ten dává pÅ™ednost tÄ›m slibujícím vyšší důchody a lepší život pro seniory, zatímco mladé roÄníky privilegují spíše nÄ›koho, kdo nabízí podporu lidem vstupujícím do života a mladým rodinám s dÄ›tmi. Je jasné, že kdo nesnáší urÄitou rasu nebo národnost, volí toho, kdo vystupuje proti této. A podobnÄ› by se dalo pokraÄovat jeÅ¡tÄ› dost dlouho.

symboly pravice

ProstÄ› si každý vybírá z nabízejících se politiků a politických uskupení to, co se mu nejvíce zamlouvá. A protože jsme každý jiný, jsou i výsledky voleb rozmanité a nÄ›kdy tÅ™eba i hodnÄ› ‚divoké‘. Ale volby jsou volby, a tak nakonec z jejich vítÄ›zů vznikají vládnoucí struktury naší zemÄ›. Podle výsledků voleb se skládá parlament, tomu odpovídá i pomÄ›r sil ve vládÄ›, podle toho vypadá i senát, i nižší stupnÄ› státní správy. A když jsou tyto vytvoÅ™eny, musí mezi sebou jejich Älenové hledat konsensus. Což není vždy právÄ› jednoduché. Protože když se sejde dejme tomu ve vládÄ› pravice s levicí, nelze oÄekávat ani pravicovou ani levicovou orientaci. Pokud z toho nÄ›co je, pak zÅ™ejmÄ› jakýsi stÅ™ed. A pak nejsme my voliÄi spokojení. Protože tohle jsme nechtÄ›li.

Ale tak to prostÄ› chodí. A je to urÄitÄ› lepší než vláda jedné strany, která drží moc, i když ji tÅ™eba vÄ›tÅ¡ina národa nechce. Což už jsme u nás také zažili.