Traktoriáda


VÅ¡ichni obvykle už odmala víme, k Äemu slouží traktory. PÅ™edevším k tomu, aby tahaly jinou zemÄ›dÄ›lskou techniku po polích, případnÄ› aby dejme tomu stahovaly vytěžené dříví nÄ›kde v lese. To je běžné uplatnÄ›ní traktorů, které znají pÅ™inejmenším vÅ¡ichni venkovani už od nejútlejšího vÄ›ku.

Ale právě tato technika nemusí být jenom pomocníkem při těžké práci, kterou bychom jinak jen těžko zvládali. Může nám lidem sloužit třeba i k obveselení. Nebo jako jeden z taháků sloužících i turistickému ruchu. A jak?

traktor na poli

Pokud jde o jihoÄeské mÄ›steÄko Horní Planá, zde se uskuteÄňuje už dlouhou dobu léto co léto akce zvaná Traktoriáda. PÅ™iÄemž tady nejde o úmysl zapojit turisty do polních prací, ale o to, aby se jak místní, tak návÅ¡tÄ›vníci pobavili.

Letos se tato akce uskuteÄnila 26. srpna na hÅ™iÅ¡ti na Dobré VodÄ› a zúÄastnit se jí mohli registrovaní úÄastníci s traktory tovární stejnÄ› jako domácí výroby.

Jak už tu bývá dobrým zvykem, nechybÄ›la ani spanilá jízda, ani seznámení se s tratí, ani soutěžní klání zmínÄ›ných traktorů. A logicky nemohlo chybÄ›t ani koneÄné vyhlášení výsledků a pÅ™edávání cen. A pro naÅ¡e ratolesti i skákací hrad a opékání buÅ™tů a pro dospÄ›lé pozdÄ›ji taneÄní zábava.

traktor pÅ™i senoseÄi

JistÄ›, můžete namítnout, že jízda traktorů hodnÄ› nároÄným terénem není jako rallye závodních aut a že ani traktory jedoucí v dlouhé kolonÄ› pÅ™es námÄ›stí nejsou tak elegantní záležitost jako tÅ™eba defilé mladých a spoÅ™e odÄ›ných mažoretek, ale to pÅ™ece nic neznamená. I toto je atrakce, která stojí za zhlédnutí. A jde o akci dobrovolnou a prostou ideologie, Äímž pÅ™edÄí Traktoriáda vÅ¡echny dřívÄ›jší alegorické vozy na komunistického prvního máje.

Každý se prostÄ› baví, jak umí. A v Horní Plané se místní baví tÅ™eba i Traktoriádou. Která je navíc rozhodnÄ› solidnÄ›jší zábavou než tÅ™eba radnicí rovněž organizované skákání na kolech pÅ™es kaÅ¡nu. Za které by kdysi moji generaci rodiÄe pÄ›knÄ› zmalovali, kdyby nás napadlo zkouÅ¡et nÄ›co podobného.