Hudební hry


Mezi nejoblíbenÄ›jší hudební hru patří ta Na sochy. Desítky variant, které je možné s dÄ›tmi provádÄ›t, je snad nikdy neomrzí. Základem je pohyb v rytmu hudby. S tím, že když pÅ™estane hrát, musí vÅ¡ichni zkamenÄ›t Äi vykonat zadaný úkol. Jedním z nich je spojování taneÄníků do pÅ™edem urÄených skupin. BÄ›hem hudby lze vyzvat dÄ›ti  k pÅ™edvedení oblíbených zvířat. I se zvukovým doprovodem v rytmu skladby. Pro variantu hry na ptáÄky staÄí natáhnout na zemi Å¡vihadlo a dÄ›ti se na nÄ›ho slétají. Poté po zastavení hudby musí zůstat ve stejné pozici. Oblíbené je i procházení v daném rytmu. A v nastálém tichu rychlým se uložením na zem. S pÅ™edstíraným spánkem.

Lesní orchestr

A hop je hra, kterou je možné zahrát ve dvojici, tak i ve vÄ›tší skupinÄ›. Která se posadí do kruhu. Každý z hráÄů dostane do ruky buÄ kámen, jestli se hraje na louce anebo v zahradÄ›. V klubovnÄ› to může být menší pÅ™edmÄ›t, který se bÄ›hem celé hry posílá rytmicky vedle sedícímu sousedovi. VytvoÅ™ená atmosféra je radostná a mnohé dÄ›ti si pÅ™i této hÅ™e rády zazpívají. Na postÅ™eh je hra, kterou je možné si zahrát i doma. StaÄí pÅ™ipravit potÅ™ebné pomocníky. DvÄ› dvojice různých pÅ™edmÄ›tů, kterým se pÅ™iÅ™adí zvuk a rytmus. A položí na stolovou desku. A na každém z hráÄů je, jak zvládne tlesknutím, plesknutím, Å¥uknutím a bouchnutím rytmus dodržet.

Hudební hry s dětmi

Hru Na lesní orchestr lze si lze s dÄ›tmi zahrát v přírodÄ›. PÅ™i procházce lesem je bÄ›hem chůze ztiÅ¡it a nechat je naslouchat okolním zvukům. Poté vybrat ty nejvýraznÄ›jší a zaÅ™adit je novÄ› vytvoÅ™eného orchestru. A zkouÅ¡et je napodobit pÅ™iÅ™azeným symbolem. Klacíkem je možné napodobit vrzání vÄ›tví, kusem kůry Å¥ukání datla, spadaným listím je možné evokovat vítr, který dÄ›ti vÄ›tÅ¡inou dokážou odfoukat sborovÄ›, Å¡iÅ¡kou zvuk pÅ™i padání ze stromu a zpÄ›v ptáků je možné pÅ™ipomenout peříÄkem. Po základné zkouÅ¡ce je možné s dÄ›tmi zaÄít koncertovat. StaÄí jenom postupnÄ› zvedat domluvené symboly Äi více najednou. Kdy dÄ›tské hlasy vytvoří lesní koncert.